Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8019 9a19
Reposted fromNux Nux vialetshavesex letshavesex
9895 abee 500
4469 59d6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viacotarsky cotarsky
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viacotarsky cotarsky
8612 1370 500
Reposted fromxawery xawery viacotarsky cotarsky
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viacotarsky cotarsky
8724 7667 500
Reposted froms3 s3 viapl pl
9841 8b18
4147 81f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiedobrze niedobrze
4138 69a7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafapchlupfap fapchlupfap
5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

Reposted fromLittleJack LittleJack vianiedobrze niedobrze
2091 24ab
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafapchlupfap fapchlupfap
1129 93db 500
Sequoioideae.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiedobrze niedobrze
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
1567 8e96
Reposted fromursa-major ursa-major vianiedobrze niedobrze
2231 f2ee 500
Reposted fromtfu tfu vialubisztosuko lubisztosuko
8263 c7e5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
8297 290b 500
Reposted fromZircon Zircon viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl