Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0783 6ef7 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viasucznik sucznik
2869 751d
Reposted fromBabson Babson viaszarakoszula szarakoszula
6196 bfd5
Reposted fromzciach zciach viaPaseroVirus PaseroVirus
5751 3275 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaveronica-o veronica-o
1661 bbe2 500
A student reading at his desk, smoking a cigarette, 1956. Photographed by Thurston Hopkins for Picture Post.
Reposted from0 0 viaveronica-o veronica-o
2579 9e75 500
Reposted fromverronique verronique viaveronica-o veronica-o
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viacotarsky cotarsky
5369 fbb9 500

camilledecussac:

Doggy dog

"Nie myśl, że jesteś światu szczególnie potrzebny. Gotów będziesz uwierzyć, że ci wszystko wolno. Że wolno ci nawet odebrać koledze kromkę chleba. Myśl raczej, że świat może się bez ciebie doskonale obejść, a i ty obejdziesz się bez świata."
- Hanna Krall "Taniec na cudzym weselu"
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaveronica-o veronica-o
2949 2063 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaveronica-o veronica-o
2779 5314
Reposted fromgket gket viasucznik sucznik
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
0292 2c04 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viasucznik sucznik
5687 c814 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasucznik sucznik
5604 5104 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viasucznik sucznik
Reposted fromTank Tank viasucznik sucznik
6601 77a2
Reposted frompapaj papaj viasucznik sucznik
I Must Go, My Planet Needs Me.
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
0701 2ecb 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...