Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

pragnę cię, od tego chciałabym zacząć
— ty mnie nie chcesz, na tym chciałabym zakończyć.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viapraesens praesens
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viapraesens praesens
4754 a5f6 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viasucznik sucznik
8670 164e 500
Reposted frommiststueck miststueck viacarmenluna carmenluna
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viacarmenluna carmenluna
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viacarmenluna carmenluna
6049 a749 500
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA viacarmenluna carmenluna
3179 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viamonikasamodobro monikasamodobro
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaPaseroVirus PaseroVirus
4563 a4f9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
4072 d3cb 500
Reposted fromtymka tymka viasucznik sucznik
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
9049 6154
Reposted fromrol rol vianervure nervure
4473 0354 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viahash hash
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaicannotremember icannotremember
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl