Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4038 fa0b 500

rumi-thealien:

darkeecofreak:

punkrorschach:

It’s extra funny bc the character actually is like a 20 year old girl who’s been cursed to look like that.

As a kid and I was always confused as to why Sophie just accepted being an old woman but I get it now.

@jazzisback

Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viasucznik sucznik
Reposted fromsz sz viasucznik sucznik
6958 12a0 500
Reposted fromMtsen Mtsen viasucznik sucznik
Thieves stopping a robber
Reposted fromtgs tgs viasucznik sucznik
7209 45b6 500
Reposted fromblotind blotind viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Reposted fromgruetze gruetze viatutus tutus
9939 e195 500
Reposted fromtfu tfu viatutus tutus
0044 48a1 500
Aleksander Zawalij
Reposted fromcorvax corvax viatutus tutus
Reposted fromherrkammer herrkammer viatutus tutus
0183 ce9e 500
Reposted fromnutt nutt viaszpaqus szpaqus
9449 19c7 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaszpaqus szpaqus
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszpaqus szpaqus
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszpaqus szpaqus
6222 f78d 500
Reposted fromtichga tichga viaszpaqus szpaqus
0912 93e4
Reposted fromMatalisman Matalisman viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl