Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3891 4d1c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasucznik sucznik
3918 7a66 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasucznik sucznik


little prince in the north
Reposted frombootlegs bootlegs viasucznik sucznik
1530 eae3 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasucznik sucznik
6952 1cd5 500
Reposted fromnutt nutt viasucznik sucznik
3971 8231
Reposted fromGhetto Ghetto viasucznik sucznik
5747 7d6b 500
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
6460 8d28 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
3859 4eab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaPaseroVirus PaseroVirus
2613 b428 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaPaseroVirus PaseroVirus
9274 6f16 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
2795 5704 500
sos :v
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viacygi-chan cygi-chan
2133 ac5d 500
Reposted fromhormeza hormeza viacarmenluna carmenluna
3150 fd57 500
co my wiemy o napięciu..
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viacygi-chan cygi-chan
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
4779 c40c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viacarmenluna carmenluna
4046 0769 500
Reposted fromduburpemusnah duburpemusnah viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl