Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8826 fb79 500
4622 0e3d 500

marcostp:

Fausta Fabbri por Urko Suaya

Reposted fromnudes nudes
6204 5e5c
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
2235 a43d
Reposted fromscianizm scianizm viadobby dobby
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromnefretete nefretete viadobby dobby
5767 0389 500
Reposted frompiehus piehus viakittylitter kittylitter
4174 d788 500

corgisandboobs:

“What’s the password?”
“Is it… is it ‘dog’?”
*muffled meeting behind door*
“You may enter.”

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacarmenluna carmenluna
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viasucznik sucznik
1963 8961 500
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
1836 2efd 500
Reposted frompwg pwg viasucznik sucznik
1521 6311 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
6958 ccf5 500
Reposted fromtron tron viasucznik sucznik
8819 35b1 500

kermitlesbian:

let them seethe boy

Reposted frompunkpastel punkpastel viasucznik sucznik
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
5437 b805 500
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
9466 d92b 500

lune-vague:

Photo : Alex Waterhouse-Hayward 

Reposted fromnudes nudes
7001 3948 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl