Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0837 c8ac

last-picture-show:

William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786

Reposted fromcroiea croiea viatwice twice

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
6936 5a16 500
8861 03ff 500
1433 17ff
Reposted fromsarazation sarazation viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
2633 3cbb 500
taki tam pokój
Reposted frombobeczek bobeczek viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
4418 236f 500
Reposted fromxanth xanth viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
4418 236f 500
Reposted fromxanth xanth viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
8646 227f
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaPaseroVirus PaseroVirus
8335 2e5d 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaPaseroVirus PaseroVirus
9331 edf1
Reposted fromzelbekon zelbekon viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
4999 ea1c
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viasucznik sucznik
7184 5078 500
Reposted fromTriforce Triforce viasucznik sucznik
9212 263a 500
Reposted fromsober sober viasucznik sucznik
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

0134 3e3b
Reposted fromnazarena nazarena viavigil vigil
0134 3e3b
Reposted fromnazarena nazarena viavigil vigil
9356 62a8
Reposted fromsober sober viavigil vigil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl