Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9933 d4f6 500
Reposted fromeffic effic viaszpaqus szpaqus
8452 3c05 500
Reposted fromtoganja toganja viaszpaqus szpaqus
Reposted fromFlau Flau viaszpaqus szpaqus
8684 3bd1 500
Reposted frommiststueck miststueck viacarmenluna carmenluna
0739 1bac
Reposted fromohmylife ohmylife viacygi-chan cygi-chan
8314 2817 500
Reposted fromComboBreaker ComboBreaker viaolewka olewka
8608 ba64 500
Reposted frombrumous brumous viawhizzkid whizzkid
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadzony dzony
0174 2793 500
Reposted fromyikes yikes viaszpaqus szpaqus
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaszpaqus szpaqus
6810 cde4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Reposted fromDennkost Dennkost viagregorczykm gregorczykm
0730 a3f7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viagregorczykm gregorczykm
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
9265 ceba 500
Reposted fromfungi fungi viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Reposted fromgruetze gruetze viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
0059 bf96 500
Reposted fromoll oll viamarkovitsh markovitsh
0294 42d2 500
Reposted fromMorti Morti viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl